O dziale

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

O dziale

Dział Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi działalność organizacyjną, informacyjną, doradczą i promocyjną, integrującą i koordynującą działania Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej. Prowadzimy szereg działań mających na celu wspieranie wspieranie i ułatwianie uczestnictwa we wszelkich inicjatywach o charakterze międzynarodowym. Konsekwentnie zmierzamy w kierunku umiędzynarodowienia Uczelni, aby móc stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata w epoce globalizacji.

Uniwersytet Szczeciński przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej i odnosi w tej dziedzinie istotne sukcesy. Od wielu lat współpracujemy z ośrodkami w Europie i na świecie w ramach umów międzyuczelnianych, programów i inicjatyw Unii Europejskiej, sieci tematycznych, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, wspólnych studiów licencjackich i doktoranckich, wymiany nauczycieli akademickich, wspólnych publikacji oraz organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych. Utrzymujemy stałe kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków akademickich w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy.

Skupiamy się na rozwijaniu współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach, co pozwala kompleksowo kształcić dobrze przygotowaną kadrę do działania na konkurencyjnych rynkach w Polsce i za granicą. Stwarzamy wykładowcom możliwości poszerzania horyzontów badawczych poprzez dostęp do dorobku naukowego innych krajów, a także weryfikowania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności na forum międzynarodowym. Stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji ma niewątpliwy wpływ na przebieg kariery naukowej i zawodowej. Współpraca z instytucjami zagranicznymi szkolnictwa wyższego stwarza możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń pomocnych zarówno w procesie dydaktycznym jak i pracy naukowo-badawczej.

Od 1998 roku Uniwersytet aktywnie uczestniczy w Programie LLP/Erasmus, co roku wysyłając za granicę coraz większą liczbę studentów do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej. Rośnie również liczba studentów z zagranicy, którzy w ramach programu odbywają u nas część swoich studiów w języku angielskim.
Począwszy od 2012 roku uczestniczymy również w programie Leonardo da Vinci, w ramach którego nasi studenci mają możliwość na zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach projektu „Staże Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego na Niemieckim Rynku Finansowym".

Do głównych zadań Działu Spraw Międzynarodowych należą:

  • Koordynacja współpracy i rozszerzanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, w szczególności z międzynarodowymi instytucjami szkolnictwa wyższego
  • Nadzór nad wyjazdami pracowników uczelni na staże naukowe, studia podyplomowe, studia doktoranckie, konsultacje naukowe, szkoły letnie i zagraniczne imprezy naukowe w krajach Europy Zachodniej i Północnej, Afryki, obu Ameryk, Australii i Oceanii.
  • Współpraca z Działem Nauki i Kwesturą, dziekanatami, instytucjami i katedrami w zakresie współpracy z zagranicą, funduszy z działalności statutowej, badawczej, programów pomocy zagranicznej, programów europejskich i fundacji zagranicznych
  • Opracowywanie, prezentowanie i upowszechnianie informacji o programach międzynarodowych, konferencjach, grantach i ofertach stypendialnych, ofertach dotyczących realizacji przedsięwzięć badawczych i dydaktycznych oraz innych dostępnych formach współpracy międzynarodowej
  • Obsługa administracyjno-finansowa zagranicznych wyjazdów pracowników Uczelni oraz wizyt gości zagranicznych,
  • Pozyskiwanie i udostępnianie pracownikom uczelni i studentom informacji na temat zagranicznych instytucji naukowych
  • Wsparcie administracyjne i merytoryczne dla studentów zagranicznych przyjeżdżających do Uczelni w ramach programów międzynarodowych
  • Koordynacja i nadzór nad programami Erasmus oraz Leonardo da Vinci

Realizując szereg zadań na polu międzynarodowym przykładamy szczególną wagę do tego, aby mieć znaczący wkład w promocję pozytywnego wizerunku kraju, regionu i miasta.

Zespół Działu Spraw Międzynarodowych

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić